കാവ്യയുടെ കവിതകള്

പാലക്കാടിനേയും മലപ്പുറത്തിനേയും വിഭജിക്കുന്ന തൂതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ളൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമം .. അതാണെന്ടെ ജന്മനാടു .. സെപ്തെംബറില് നാട്ടിലായിരുന്നപ്പൊള് ഒരു കാര്യം എന്തേ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടു . ആ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലുള്ള എന്ടെ ബന്ധുക്കളില് പലര്ക്കും വളരെ നല്ല കഴിവുകളുണ്ടു .. പക്ഷെ പലപ്പൊഴും അതു പ്രകടീപ്പിക്കുവാന് വേണ്ടത്ര അവസരങ്ങ്ള് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു

Okay, for the sake of my non-Malayalam readers ... When I was at my birth-village back in Kerala this september, I was thinking about how talentd some of my relatives were. An uncle of mine - when he was in his tenties - used to draw beauitiful pictures, but now his job has nothing to do with his talent and he simply dosn't draw anymore. An aunt of mine has an amazing singing talent, but is simply satisfied as a housewife

Well, that was the older generation... how about m cousin... One of them draws such pictures, which look really lifelike ... - thank God he is indeed trying to pursue a career in art: Godspeed . Another cousin is a great dancer - thank God, she did go to many of the Youth festival competitions... I guess she herself is not that interested in a career in dance, but instead want to be a journaist - which naturally is not going too well with a rather "do a BEd or MSc, become a school-teacher and get married" attitude of the family ... lets see where that heads

And finally comes my li'l cousin - Kavya - she is in her second or third - so must be ~7-8 yrs old
Just as her name suggests, (and apparently as per her astrology, she is supposed to be a great poet) , her passion is in poems .. This time around when I met her, I gave her a notebook, gave her a random topic.. and there.. she just starts writing.. no time spent on thinking or searching for words "instantaneous" .. nimisha-kavi as her astro had apparently predicted ..

Of course you can't expect an 8 year old to have perfect poems with vrutham and melody, but atleast there seems to be no dearth of words

22 topics later ,she was still ready with a pen, but I was at a loss for topics ! Here are a couple of pages of her scribbled poetry.. and wonderful ideas - clock: a place where the "big" and the "small" live together :-) but my favorite ? the one on Mother : "muthune pottunna pavizhamaanamma"... meaning "Mother is like a shell which protects a pearl inside"


So here is my bit for Kavya's kavyas !

Comments

കാവ്യയുടെ വരികള്‍ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു... നല്ല ചിന്തകളും. പ്രത്യേകിച്ചും ‘ഓര്‍മ്മ’ എന്ന മൂന്നു വരി കവിത വളരെ അര്‍ത്ഥവത്തായത്.

ഈ ഏഴ് - എട്ടു വയസ്സുകാരിയില്‍ ഒരു നല്ല ഭാവി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു... കാവ്യക്കുട്ടി ആശംസകള്‍ - ദൈവം നന്മകള്‍ ചൊരിയട്ടെ.

ഈ കുഞ്ഞിലേക്ക് ബൂലോഗ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്ന ദൃശ്യദൃശ്യയ്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

:)
kaiyoppu said…
അമ്മ- ഒരു ഏഴ് വയസ്സുകാരി കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു!
കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമല്ലോ.
drisyadrisya said…
നന്ദി ചേട്ടന്മാരെ :-)

കൂടൂതല് scan ചെയ്തു post ചെയ്യാം